Chính sách giao hàng

December 30, 2016 0 By jvmtech

1. SCOPE OF APPLICATION – PHẠM VI ÁP DỤNG:

Global – Toàn thế giới.

2. TIME TO RECEIVE SOFTWARE – THỜI GIAN NHẬN PHẦN MỀM:

Estimated time for delivery or service provision, taking into account geographical distance and delivery method : If the software version you paid for is in the group:
— Cloud based software : Maximum deployment time 12 hours after payment.
— API based backend: Maximum deployment time 48 hours after payment.
— Other types: Maximum deployment time 1 week after payment.

Thời hạn ước tính cho việc giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ, có tính đến yếu tố khoảng cách địa lý và phương thức giao hàng : Nếu phiên bản phần mềm bạn đã thanh toán thuộc nhóm:
— Cloud based software : Thời gian triển khai tối đa 12 tiếng sau khi thanh toán.
— API based backend: Thời gian triển khai tối đa 48 tiếng sau khi thanh toán.
— Các loại còn lại: Thời gian triển khai tối đa 1 tuần sau khi thanh toán.

3. SOFTWARE DELIVERY FEES – PHÍ GIAO PHẦN MỀM:

Delivery or service delivery methods : Free for digital delivery (delivery in digital form via download / software login account)

Các phương thức giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ : Miễn phí đối với digital delivery (giao hàng dưới dạng số thông qua download / tài khoản đăng nhập phần mềm)

3. REFUND POLICIES – HOÀN TRẢ PHẦN MỀM / HOÀN TIỀN:

In case of software delivery later than the committed time.
In case after receiving the software, use is not satisfied within 45 days.
Customers can request a refund to email [email protected] , we will process the software key and refund within 72 working hours. Including weekends/holidays.
If a refund request occurs and the next 2 days of the weekend (Saturday/Sunday) the refund will be returned on the respective Monday/Tuesday of the following week. The case of long-term public holidays is subject to each bank’s continued working time.

Trường hợp giao phần mềm trễ hơn so với thời gian cam kết.
Trường hợp sau khi nhận phần mềm , sử dụng không ưng ý trong thời gian 45 ngày.
Quý khách hàng có thể yêu cầu hoàn trả tiền vào email [email protected] , chúng tôi sẽ xử lý khóa phần mềm và hoàn trả tiền trong 72 giờ làm việc. Gồm cả ngày nghỉ / ngày lễ.
Nếu yêu cầu hoàn tiền xảy ra và ngày kế 2 ngày cuối tuần (T7 / CN) tiền hoàn trả sẽ được trả về vào Thứ 2 / Thứ 3 tương ứng tuần kế tiếp. Trường hợp các ngày nghỉ lễ dài hạn là tùy thuộc vào từng thời gian tiếp tục làm việc của các ngân hàng.