Information privacy policy – Chính sách bảo mật thông tin

December 30, 2016 0 By jvmtech

When using our service software, I have put my full trust in the business of providing a little personal information to us. To us, I am a very responsible company and we will do our best to protect your information and to give you complete control.

Khi sử dụng phần mềm dịch vụ của chúng tôi, tôi đã hoàn toàn tin tưởng vào công việc cung cấp 1 ít cá nhân thông tin cho chúng tôi. Đối với chúng tôi, tôi đây là công ty trách nhiệm rất lớn và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ thông tin của bạn cũng như để bạn hoàn toàn có quyền kiểm tra.


This Privacy Policy is intended to help you understand what information we collect, why we collect it, and how you can update, manage, export and delete your information.

Chính sách bảo mật này nhằm mục đích giúp bạn hiểu rõ những thông tin mà chúng tôi thu thập, lý do chúng tôi thu thập và cách bạn có thể cập nhật, quản lý, xuất và xóa thông tin của mình.


a) Personal information – Thông tin cá nhân :

  • Create an order Tạo đơn hàng.
  • Create information software owner Tạo chủ sở hữu phần mềm thông tin.
  • Support users to use the software Hỗ trợ người dùng sử dụng phần mềm.

b) Scope of information use – Phạm vi sử dụng thông tin : The JVM only uses personal information for the hexadecimal system to be implemented if the above (a / accounts due to 1,2,3) – JVM chỉ sử dụng thôn tin cá nhân cho các hệ thống thập lục mục được thực hiện nếu trên (a / các tài khoản do 1,2,3)

c) Time storage information – Thông tin lưu trữ thời gian : Personal data information is decided by the customer. In addition to the index address if on (account a / the reason 1,2,3) if there is your request for abc information, the JVM will remove the setting now. – Thông tin dữ liệu cá nhân do khách hàng quyết định. Ngoài địa chỉ lục mục if on (account a / the reason 1,2,3) nếu có yêu cầu của bạn cá thông tin abc, JVM sẽ xóa cài đặt ngay bây giờ.

d) Request information analysis if the above (accounts a / accounts 1,2,3) will be managed directly by JVM, we do not provide or disclose to 3rd parties (including individuals or other organisations). All requests to cancel information, please send an email to [email protected] – Yêu cầu phân tích thông tin nếu trên (các tài khoản a / các tài khoản 1,2,3) sẽ làm JVM trực tiếp quản lý , chúng tôi không cung cấp hoặc tiết lộ cho bên thứ 3 ( bao gồm các cá nhân hoặc tổ chức khác). All request hủy bỏ thông tin xin vui lòng gửi email về địa chỉ [email protected]

e) Any request to continue to edit personal data – Mọi yêu cầu tiếp tục chỉnh sửa cá nhân dữ liệu , Please email [email protected] or call the hotline: +84913364993 – xin vui lòng gửi email về địa chỉ [email protected] hoặc gọi đến số hotline: +84913364993

In addition to the above reasons, we do not arbitrarily use personal information for other purposes. If you are concerned about confidential information, you may not need to completely disclose it to the main private person. – Ngoài các lý do trên, chúng tôi không tùy tiện sử dụng cá nhân thông tin vào các mục tiêu khác. Nếu bạn cảm thấy lo lắng về thông tin bảo mật, bạn có thể không cần phải khai báo tuyệt đối với tin nhân chính.

We develop a wide range of services to help discover and speed up purchases every day through our application of artificial intelligence – linguistics – natural language processing. Our software that I I include – Chúng tôi phát triển một loạt các dịch vụ giúp hàng ngày khám phá và cải thiện tốc độ mua hàng thông qua phần mềm ứng dụng trí tuệ nhân tạo – ngôn ngữ học – xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Các phần mềm của chúng tôi mà tôi tôi bao gồm:
– 1 / Data analytics software produces user-reviewed information – In the cloud, no hardware costs – Phần mềm phân tích dữ liệu sản xuất thông tin quá đánh giá người dùng – Dưới dạng đám mây, không có phần cứng chi phí.
– 2 / User pricing software analytics data information products – Install packages as, you test and manage yourself – Sản phẩm thông tin dữ liệu phân tích phần mềm quá định giá người dùng – Cài đặt các gói dưới dạng, bạn tự kiểm tra và quản lý.
– 3 / User valuation data analysis software – API connect as, you connect to and interact data back to your system – Phần mềm phân tích dữ liệu thông tin quá định giá người dùng – API kết nối dưới dạng, bạn tự kết nối đến và tương tác dữ liệu ngược về hệ thống của bạn.